Charita pro Ukrajinu

Stáhnout (PDF, 807KB)

Synodální proces:

Na setkání synodální skupinky Římskokatolické farnosti Štěchovice se po společné úvodní modlitbě živě diskutovalo o řadě témat, které úzce souvisí s naší farností, partikulární církví (diecézí), i s všeobecnou církví. Účastníci setkání vyjádřili radost nad mnohými duchovními aktivitami v naší farnosti, nad společenstvím, které vzájemně vytváříme a ocenili i přístup a duchovní vedení našeho faráře. Přesto zaznělo několik kritických ohlasů směřujících převážně vůči řízení církve, transparentnosti, otevřenosti a financování či komunikace s věřícími i nevěřícími. Dotkli jsme se rovněž některých teologických témat a dále otázky směřování církve v dnešním moderním světě. Ve stručnosti uvádím hlavní body, nad kterými se naše společenství zamýšlelo.

V dnešní době krize vztahů, rodinného společenství, ztráty autorit, ekonomických i zdravotních nejistot, ale i době internetu a širokých možností zejm. pro mladší generaci, vnímáme jako velmi aktuální hlad po spiritualitě. To představuje pro církev výzvu a příležitost se více otevřít společnosti a přijít s nabídkou. Nepůsobit navenek jako úřad či uzavřená instituce, ale jako otevřené společenství, které přijímá všechny hledající. Vyjít za lidmi ven, i na internet, neboť žijeme v jednadvacátém století. Jít tam, kde jsou lidé, věřící i nevěřící, a tam působit. Podporovat charismatické církevní osobnosti (i laiky) a tzv. kategoriální pastoraci (tj. zejména službu nemocničních, školních, vězeňských a jiných kaplanů), která je pro mnoho lidí často prvotním kontaktem s duchovnem. Je třeba otevřít kostely a fary a více je zpřístupnit nevěřícím, kteří se často stydí, nevědí, jak se chovat, nerozumí úkonům a slovům během mše apod. Tato pomoc by měla mít čistě praktický rozměr v podobě například krátké příručky, videa či neformálního setkání a rozhovoru nad kávou. 

Jako palčivý problém vnímáme postavení církve v české společnosti a komunikaci církve s jejími členy i s nevěřící částí společnosti. Nedostatek transparentnosti, informací (např. o nedávné návštěvě Ad limina) či finanční a sexuální skandály vrhají na církev špatné světlo, mnohé lidi odklání od církve a zatlačují k individuální zbožnosti. Při vedení a důležitých rozhodováních v hierarchicky uspořádaném společenství, jako je Římskokatolická církev, považujeme za důležité obklopit se schopnými lidmi a naslouchat hlasu poradních orgánů, jak duchovních, tak laiků, jakou jsou například ekonomické a pastorační rady. Tak se lze snad alespoň částečně vyhnout excesům jednotlivců. Máme na mysli zejm. ekonomické otázky, ale i např. stabilitu duchovního vedení kaplanů v různých institucích a zařízeních či stabilitu úřadu faráře.

S otevřeností církve souvisí i role žen. Zamýšleli jsme se nad otázkami postavení žen v církevních společenstvích, či nad významem kněžského celibátu. To vše při plné úctě k po mnoho století trvající tradici církve a při vědomí, že se jedná o témata velmi citlivá. Nicméně považujeme za nutné nad těmito otázkami přemýšlet a ptát se, zda je současný model kněžství udržitelný a jaká je naše vize církve třetího tisíciletí.

Společně bychom měli putovat s dalšími křesťanskými církvemi. Spíše než na spory, teologické disputace a „věci okolo“ (například přehnané uctívání některých předmětů, tradic, zvyků apod.), bychom se měli více zaměřit na podstatu víry. Podporovat ekumenismus a hledat spíše to, co nás spojuje; znovuobjevovat pravé jádro křesťanství.

Na závěr setkání, ukončeného společnou modlitbou, vyjádřili jeho účastníci přání scházet se častěji, například jednou za měsíc, a pokračovat v neformálních rozhovorech a naslouchání i nadále.

Jakub Nagy, koordinátor

 

Mše svaté jsou slouženy podle pravidelného pořadu ( viz odkaz ).

Zároveň je možné vybrané bohoslužby (všechny sloužené dle pravidelného pořadu kromě čtvrteční mše a nedělní mše ve Slapech) sledovat online prostřednictvím sociálních sítí:

YouTube – BuhTube  (pro zhlédnutí bohoslužeb klikněte zde)

Facebook – Římskokatolická Farnost Štěchovice

Twitter – Pawel Debek

 

Děkujeme všem, kteří přispěli na nákup techniky a služeb spojených s živým vysíláním.